What Is Hunan Black Tea

Hunan Black Tea

Hunan black tea also known as Hu Hong is a kind of Gongfu black tea, produced in Hunan Province, China. It is also called Xiang Hong. “Xiang” is a shortened form of Hunan Province. Hong …

Read moreHunan Black Tea

What Is Yingde Black Tea

Yingde Black Tea

Yingde black tea or Yingde Hong Cha is a famous Chinese black tea, produced in Yingde City of Guangdong Province. It is a specialty of YingdeCity and is a national geographic indication product of China. …

Read moreYingde Black Tea

What Is Jiu Qu Hong Mei

Jiu Qu Hong Mei

Jiu Qu Hong Mei is a kind of Chinese black tea and is a kind of Gongfu black tea, produced in West Lake of Hangzhou City, Zhejiang Province, where is also the hometown of Longjing …

Read moreJiu Qu Hong Mei

All About Jin Jun Mei Tea (Benefits and Characteristics)

Jin Jun Mei Tea

Jin Jun Mei tea literally Golden Horse Eyebrow is a kind of Chinese black tea, produced in Tongmuguan or Tongmu Village in Wuyi Mountain of Wuyi city in Fujian Province. Jin means “gold”; Jun means …

Read moreJin Jun Mei Tea

What Is Bai Lin Tea

Bai Lin Tea

Bai Lin tea also called Bai Lin Gongfu tea is a kind of Chinese black tea, produced in Bai Lin Town of Fuding City, Fujian Province. Bai Lin tea is famous at home and abroad …

Read moreBai Lin Tea

All About Ning Hong Tea

Ning Hong Tea

Ning Hong tea is a kind of Gongfu black tea, produced in Xiushui County of Jiujiang City, Jiangxi Province. The Xiushui County is called Ning Zhou in ancient times, and “Hong” means the “black” of …

Read moreNing Hong Tea

What Is Lapsang Souchong Tea

Lapsang Souchong Tea

Lapsang Souchong tea (Zheng Shan Xiao Zhong in Chinese Pinyin) is a famous Chinese black tea, produced in Wuyi Mountains in Fujian Province. It is the earliest Chinese black tea, with a history of more …

Read moreLapsang Souchong Tea